https://raid.wiki.kernel.org/index.php/RAID_setup#RAID_setup